Efterlängtad proposition överlämnad till riksdagen

10 november, 2020

Nu har regeringen överlämnat en proposition till riksdagen med de lagförslag som är tänkta att reglera området organdonation. Nu återstår den beslutsprocess som krävs då nya lagar stiftas. Lagändringarna föreslås sedan träda i kraft den 1 juli 2021.

Lagförslagen i propositionen liknar dem i den lagrådsremiss som lagrådet nyligen yttrade sig kring – endast små förändringar har genomförts utifrån lagrådets yttrande.

För många som arbetar inom området organdonation är detta en efterlängtad stund, då ett tydligare och mer donationsfrämjande regelverk har efterfrågats sedan länge.