Pressmeddelande – Proposition om organbevarande behandling justeras

13 april, 2021

Läs pressmeddelandet här

Det är en medicinsk förutsättning som alltid behöver vara uppfylld om man vill donera organ efter sin död i Sverige, oavsett donationsform (DBD eller DCD) – patienten behöver vara intuberad. Det är många med oss som påtalat orimligheten i att exkludera just intubation från den övriga organbevarande behandlingen som ett ja till donation öppnar för.

Regeringen har nu hörsammat detta och valt att dra tillbaka propositionen för att göra revideringar gällande möjligheten till intubation. Hur detta kommer att påverka tidsplanen för när den nya lagstiftningen kommer att träda i kraft, som var tänkt att träda i kraft den 1 juli, har vi i detta nu ingen kännedom om.

Vi vill i detta sammanhang passa på att rikta ett varmt tack till MOD som utgjort en viktig sammanhållande kraft i detta angelägna påverkansarbete.

För den som vill sätta sig in ytterligare i frågan så kan ni läsa mer här:

Efterlängtad proposition överlämnad till riksdagen

Välkommen lagrådsremiss nu offentliggjord

MODs Årsrapport om organdonation