DBD och DCD i praktiken

Underlag och vägledning i donationsprocessen

Det finns bara en död, men det som orsakar döden skiljer sig åt. Hur en person dör påverkar vilken donationsprocess som är möjlig. På flertalet sjukhus är än så länge endast DBD etablerat – donation efter död till följd av primär hjärnskada. På två av Regionens sjukhus, Södersjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset, är också DCD etablerat – donation efter död till följd av cirkulationsstillestånd. 

Ett beslut är fattat i Regionen att gradvis utvidga arbetet med DCD till fler sjukhus. Detta kommer att leda till att många fler människors önskan att donera kommer att kunna tillmötesgås och till att många fler svårt sjuka patienter kommer att kunna transplanteras. RDc har fått uppdraget från hälso- och sjukvårdsförvaltningen att tillsammans med intresserade sjukhus, lägga upp en plan och bistå under utbildningen av personalen inför införandet av DCD. 

Nedan finner du underlag för de två donationsformerna. Mycket är gemensamt, men centrala delar skiljer sig också åt. Den transplantationskoordinatorn som är involverad vid alla donationsprocesser har stor kunskap om både DBD och DCD och kan vägleda er under processen.  

På Vävnadsrådets hemsida finner du bland annat ett flertal svenska rapporter om DCD som belyser de etiska aspekterna av DCD samt upplevelserna bland närstående och personal. På sidan finns också power point-material kring DCD att hämta. Till Vävnadsrådådets hemsida.