Om oss

Vi arbetar inom sjukvården för att utveckla och stärka donationsarbetet

Om oss

Vi arbetar inom sjukvården för att utveckla och stärka donationsarbetet

Bakgrund & vision

Regionalt Donationscentrum, RDc, samarbetar med sjukvården för att utveckla och stärka donationsarbetet i regionen, i syfte att öka möjligheterna för svårt sjuka patienter att bli transplanterade. RDc bildades hösten 2018 och är det första i sitt slag i Sverige. Även om RDc är först ut i Sverige så är organisationsmodellen inte ny internationellt sett – RDc är inspirerat av framgångsrika verksamheter i andra länder. RDc har i uppdrag att samordna arbetet med organ- och vävnadsdonation i regionen, verka för en hög kunskapsnivå på området samt stödja sjukhusen under donationsprocessen. Visionen är tydlig: 

Att alla människor som önskar och kan donera organ och vävnader – får donera
Att alla människor som behöver och önskar transplanteras – blir transplanterade

Bildandet av RDc är Region Stockholm Gotlands sätt att professionalisera det viktiga donationsbefrämjande arbetet. Vi som arbetar på RDc ser stora fördelar med att arbeta tillsammans utifrån en gemensam plan, tillsammans med alla som är engagerade i donationsfrågan ute på sjukhusen. Vårt mål är att RDc ska vara en värdefull samarbetspartner och kunskapsbank kring donationsfrågor! 

Ledning & rapportering

Regionalt Donationscentrums verksamhetschef har till sin hjälp ett ledningsråd som består av Regionalt donationsansvariga läkare för organ respektive vävnad, Regionalt donationsansvariga sjuksköterskor för organ respektive vävnad, Donationsspecialiserad sjuksköterska och Enhetsledare för transplantationskoordinering. Ledningsrådet samarbetar med Transplantationsverksamheten för att säkerställa att det donationsbefrämjande arbetet som centrat bedriver, leder till att de organ som transplanteras håller en så hög kvalitet som möjligt. 

Verksamheten rapporterar direkt till uppdragsgivaren, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 

RDc har också sin plats i kunskapsstyrningen av hälso- och sjukvården genom sin representation i expertgrupp donation. Ordförande för expertgrupp donation är Regionalt Donationsansvarig läkare för organ, som också är medlem i det regionala programområdet (RPO) perioperativ vård, intensivvård och transplantation.

Vårt arbete

I Regionalt Donationscentrums uppdrag ingår att stödja sjukhusen med kompetens och personal under donationsprocessen samt att kontinuerligt arbeta kunskapshöjande. Nedan beskrivs delar av det arbete som bedrivs inom ramen för RDc’s verksamhet. 

Skräddarsyr insatser
För att på nära håll kunna följa donationsarbetet i regionen och veta vilka insatser som RDc kan bistå med, samverkar RDc med ledningsansvariga samt donationsansvariga läkare och sjuksköterskor inom berörda verksamheter. Alla sjukhus har olika förutsättningar och behov. RDc kan bistå med att skräddarsy insatser för att främja det lokala donationsarbetet. 

Arbetar med uppföljning och återkoppling
Genom att RDc’s personal är involverad i näst intill alla donationsprocesser i regionen har centrat en insyn i hur arbetet fungerar på regionens olika sjukhus. Personalen på RDc har i uppdrag att kontinuerligt återkoppla till sjukhusen hur arbetet fungerar under donationsprocessen. I detta arbete är de lokala donationsansvariga läkarna och sjuksköterskorna viktiga. Dessa rapporterar även i sitt uppdrag till RDc. 

Bedriver kvalitets- och utvecklingsarbete
Genom ett omfattande jourarbete och tät samverkan med både intensivvården och operations- och transplantationsverksamheten har RDc möjlighet att uppmärksamma trender, problemområden eller frågeställningar som är gemensamma för regionen, där ny kunskap eller nya rutiner behövs. RDc kan i samverkan med berörda verksamheter utforma kvalitets- och utvecklingsarbeten som bidrar till att ytterligare optimera donationsarbetet i regionen. 

Utbildar och informerar personal
Ett av RDc’s tyngsta uppdrag är att utbilda och informera personal som kommer i kontakt med organ- och vävnadsdonation, dels genom återkommande utbildningar dels genom punktinsatser utformade utifrån de enskilda sjukhusens behov. RDc besitter kompetens att utbilda kring samtliga delar av donationsprocessen, så som de medicinska aspekterna av donation, koordineringsprocessen samt kring attityder och känslor hos allmänheten, personal och närstående. Vid behov anlitas också andra kompetenser än de som finns i centrat. För sökbara utbildningar klicka här. 

Utgör en unik kunskapsbank
I verksamheten ingår personal som har mångårig erfarenhet av kliniskt arbete samt av utbildning och forskning inom området organ- och vävnadsdonation. Den samlade kompetensen och erfarenheten av donationsarbete utgör en unik kunskapsbank. Du som arbetar inom vården är hjärtligt välkommen att höra av dig till RDc så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig att besvara dina frågor.

Personal

Regionalt Donationscentrum är en multiprofessionell verksamhet som dels består av personal som redan innan bildandet av RDc arbetade med donationsfrågan, dels av nya funktioner vilket skapar en balans mellan mångårig erfarenhet och nytänkande. Tillsammans täcker RDc’s personal alla steg i donationskedjan, vilket möjliggör ett helhetsperspektiv på det arbete som bedrivs. 

Till varje enskilt sjukhus har RDc avdelat kontaktpersoner, en Transplantationskoordinator och en Donationsspecialiserad sjuksköterska, som har till uppgift att finnas till hands och samverka med sjukhusen kring olika donationsfrämjande insatser. För information om dessa kontaktpersoner, se fliken ”kontaktuppgifter” upptill på denna sida.

Regionalt donationsansvariga läkare
I verksamheten finns Regionalt Donationsansvariga läkare (RDAL) för organ respektive vävnad. Dessa läkare har tillsammans med de Regionalt Donationsansvariga sjuksköterskorna det övergripande samordningsansvaret för det donationsarbete som bedrivs i regionen, med huvudsakligt fokus på de lokalt Donationsansvariga läkarna på respektive sjukhus samt innehar det medicinska ledningsansvaret för RDc’s kliniskt verksamma personal. RDc’s RDALar ingår i ett nationellt nätverk med övriga RDALar och RDASar i Sverige. 

Regionalt donationsansvariga sjuksköterskor
På RDc arbetar Regionalt Donationsansvariga sjuksköterskor (RDAS) för organ respektive vävnad. Dessa sjuksköterskor har tillsammans med de Regionalt Donationsansvariga läkarna det övergripande samordningsansvaret för det donationsarbete som bedrivs i regionen, med huvudsakligt fokus på de lokalt Donationsansvariga sjuksköterskorna på respektive sjukhus samt de Donationsansvariga obduktionsteknikerna på regionens vävnadssjukhus. RDc’s RDASar ingår i ett nationellt nätverk med övriga RDALar och RDASar i Sverige. 

Transplantationskoordinatorer
Transplantationskoordinatorerna bemannar en dygnet-runt-jourlinje och arbetar gentemot intensivvården och transplantationsverksamheten under aktuella donationsprocesser. Transplantationskoordinatorerna utgör länken mellan intensivvården och transplantationsverksamheten. De koordinerar donationsprocessen och utreder donatorns medicinska lämplighet i samverkan med landets transplantationsenheter. RDc’s transplantationskoordinatorer ingår i ett nationellt nätverk med övriga koordinatorer i Sverige. 

Donationsspecialiserade sjuksköterskor
På centrat finns Donationsspecialiserade sjuksköterskor (DOSS) som bemannar en dygnet-runt-jourlinje och som rings in till det sjukhus som har en donator. De bistår det lokala intensivvårdsteamet i vården av en potentiell donator, utreder den avlidnes inställning till donation och vägleder närstående genom donationsprocessen.  

Vävnadskoordinatorer
Vävnadskoordinatorerna utreder den avlidnes inställning till vävnadsdonation via donationsregistret och i samtal med den avlidnes närstående via telefon. Vidare utreder vävnadskoordinatorn om en möjlig donator är medicinskt lämplig, i nära samarbete med aktuell vävnadsinrättning. Vävnadskoordinatorerna genomför också tillvaratagandet av vissa vävnader.

Sakkunniga
Till RDc finns knutet sakkunniga inom intensivvård, neurointensivvård, lever- och njurtransplantation. Vidare tillgås också sakkunskap i etik via RDc’s representation i OFO Mellansveriges etikråd.

Administratör
I ett centra av den här storleken finns det såväl yrkeskategorier som arbetsuppgifter som behöver samordnas och administreras. RDc´s administratör bistår med detta och utgör navet i verksamheten. Söker du någon på RDc eller har du en fråga är du alltid välkommen att kontakta RDc’s administratör.

Kontaktuppgifter

RDc, Regionalt donationscentrum
Eugeniavägen 27, S2:07, 171 76 Stockholm

Jourhavande transplantationskoordinator, tel. 020-224 224
Jourhavande DOSS, tel. 0746-219 770
Vävnadskoordinator, tel. 072-465 38 47

Maila oss här

Annika Athley

DOSS
Kontaktperson till:
Visby Lasarett

Södertälje sjukhus

Annika Åkerlind

DOSS
Kontaktperson till:
Karolinska Universitetssjukhuset, NIVA, CIVA, THIVA, BIVA, ECMO

Catrin Johansson

DOSS
Kontaktperson till:

S:t Görans sjukhus

Cecilia Bååth

Transplantationskoordinator
Kontaktperson till:
Karolinska Universitetssjukhuset, IVA Huddinge, ECMO och Norrtälje sjukhus

Emil Härenstam

Transplantationskoordinator
Kontaktperson till:

Södertälje sjukhus

Södersjukhuset IVA, MIVA

Jenni Jarsäter

Transplantationskoordinator
Kontaktperson till:
Danderyds sjukhus, Visby lasarett, Karolinska Universitetssjukhuset, ECMO

Jenny Nordkvist

DOSS
Kontaktperson till:
Danderyds sjukhus

Norrtälje sjukhus

Johanna Elftman

RDAS – organ

Karin Carell Wessman

DOSS
Kontaktperson till: 
Södersjukhuset, IVA, MIVA

Maria Söderström

Transplantationskoordinator
Kontaktperson till:
Karolinska Universitetssjukhuset, NIVA, CIVA, THIVA, BIVA och S:t Görans sjukhus

Pia Fernberg

RDAL – Vävnad

Madeleine Telander Bick

DOSS
Kontaktperson till:
Södersjukhuset, MIVA, IVA

Marie Sundin

DOSS
Kontaktperson till:
Karolinska Universitetssjukhuset, IVA Huddinge

Lisa Johansson

DOSS
Kontaktperson till:
Karolinska Universitetssjukhuset, NIVA, CIVA, THIVA, BIVA, ECMO

Therese Aidehag Elder

DOSS
Kontaktperson till:
Karolinska Universitetssjukhuset, NIVA, CIVA, BIVA, THIVA, ECMO

Ylva Andreasson

Transplantationskoordinator
Kontaktperson till:
Södertälje Sjukhus, Södersjukhuset, MIVA, IVA

Øystein Jynge

Transplantationskoordinator, Enhetsledare

Ingrid Jeppsson

RDAS – vävnad, Vävnadskoordinator