DBD & DCD

På denna sida finner du de nationella donationspärmarna för DBD och DCD i sin helhet. Här finns också en folder som enkelt beskriver DBD och DCD.

Med anledning av den lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2022 (ändringar i lag om transplantation mm (SFS 1995:831)) och revideringen av protokollet vid bestämmande av människans död som trädde i kraft den 1 september, så har donationspärmarna reviderats. Ett försättsblad som ni kan infoga i era pärmar, med information om detta, finns att hämta här. Nya fysiska pärmar sänds i mitten av december ut till alla sjukhus. Nedan har du även underlaget digitalt. 

Här finner du en länk till information om när du ska ta kontakt med en transplantationskoordinator och en donationsspecialiserad intensivvårdssjuksköterska (DOSS).  Regionen verkar för en tidig kontakt med DOSS och att hen ska komma ut till IVA för en gemensam planering av processen, när ett brytpunktsbeslut fattas. Bakgrund och en grafiskt översikt av kontaktvägar finner du här.

Här finner du också information om de projekt som pågår i vår region som faller inom ramen för ”annat medicinskt ändamål”. Den informationen är av värde när du utreder inställningen till donation tillsammans med närstående.

Finns det samtycke till vävnadsdonation så är det bra att känna till att vi i Region Stockholm primärt tillvaratar ögonvävnad för transplantation av hornhinnor. Här finner du en folder med information till närstående kring donation av ögonvävnad, som även kan användas i samband med en donation på en intensivvårdsavdelning. RDc har nyligen också börjat tillvarata hudvävnad, mer om detta finner du här.

DBD & DCD

Nationella donationspärmar

På denna sida finner du de nationella donationspärmarna för DBD och DCD i sin helhet.
Tryck här om du vill direkt till DBD-pärmen.
Tryck här om du vill direkt till DCD-pärmen.
Här finns också en folder som enkelt beskriver DBD och DCD.

Här finner du en länk till information om när du ska ta kontakt med en transplantationskoordinator och en donationsspecialiserad intensivvårdssjuksköterska (DOSS).  Men redan här kan sägas att vi önskar kontakt i samband med att ett brytpunktsbeslut fattas.

Här finner du också information om de projekt som pågår i vår region som faller inom ramen för ”annat medicinskt ändamål”. Den informationen är av värde när du utreder inställningen till donation tillsammans med närstående.

Finns det samtycke till vävnadsdonation så är det bra att känna till att vi i Region Stockholm primärt tillvaratar ögonvävnad för transplantation av hornhinnor. Här finner du en folder med information till närstående kring donation av ögonvävnad, som även kan användas i samband med en donation på en intensivvårdsavdelning. RDc har nyligen också börjat tillvarata hudvävnad, mer om detta finner du här.

DBD

Separat innehållsförteckning

 

DBD-pärmen kapitelvis:

 1. INLEDNING
 2. KONTAKT MED JOURHAVANDE TRANSPLANTATIONS-
  KOORDINATOR
 3. NÄR KAN DONATION VARA MÖJLIG
  Uppmärksamma möjlig organdonator
  Medicinsk bedömning möjlig organdonator
 4. ORGANBEVARANDE BEHANDLING OCH MEDICINSKA INSATSER EFTER DÖDEN
  Försättsblad till kap 4
 5. UTREDNING AV DONATIONSVILJA
 6. VÄGLEDNING VID NÄRSTÅENDESAMTAL
  Bilaga: Religion och organdonation
 7. UTREDNING MEDICINSKA FÖRUTSÄTTNINGAR
  Provtagning-lab, odlingar, vävnadstypning och virusserologi
  Riktade undersökningar
  Formulär: Donatorkarakterisering
 8. KONTAKT MED POLIS OCH RÄTTSMEDICIN I SAMBAND MED ORGANDONATION
 9. BESLUT OCH DOKUMENTATION GÄLLANDE DONATION
  Formulär: Journalhandling för donationsingrepp på avliden donator DBD-DCD
 10. ANNAT MEDICINSKT ÄNDAMÅL
 11. ORGANDONATION BARN
 12. FASTSTÄLLANDE AV DÖD MED HJÄLP AV DIREKTA KRITERIER
  Protokoll: Fastställande av död med hjälp av direkta kriterier
 13. INFÖR DONATIONSOPERATIONEN
 14. DONATIONSOPERATIONEN
  Instruktion donationsoperation och perioperativt omhändertagande
  Beskrivning av operationsteknik
  Klassifikation av  kirurgiska åtgärder (operationskoder)
 15. EFTER DONATION
 16. VÄVNADSDONATION
 17. STYRDOKUMENT
  Författningar gällandedonation och transplantation
  Länkar gällande donation och transplantation
  IVO – Anmälan av allvarliga avvikande händelser och biverkningar -organ
 18. FLÖDESSCHEMAN DONATIONSPROCESSEN DBD
  Flödesschema: IVA
  Flödesschema: operation-anestesi

 

 

DCD

Separat innehållsförteckning

 

DCD-pärmen kapitelvis:

 1. INLEDNING
 2. KONTAKT MED JOURHAVANDE TRANSPLANTATIONS-
  KOORDINATOR
 3. NÄR KAN ORGANDONATION VARA MÖJLIG
  Kriterier för möjlig DCD
  Prognostisering av död
  Medicinsk bedömning möjlig organdonator
 4. ORGANBEVARANDE BEHANDLING OCH MEDICINSKA INSATSER EFTER DÖDEN
 5. UTREDNING AV DONATIONSVILJA
 6. VÄGLEDNING VID NÄRSTÅENDESAMTAL
  Bilaga: Religion och organdonation
 7. UTREDNING MEDICINSKA FÖRUTSÄTTNINGAR
  Provtagning-lab, odlingar, vävnadstypning och virusserologi
  Riktade undersökningar
  Formulär: Donatorkarekterisering
 8. KONTAKT MED POLIS OCH RÄTTSMEDICIN I SAMBAND MED ORGANDONATION
 9. BESLUT OCH DOKUMENTATION GÄLLANDE DONATION
  Formulär: Journalhandling för donationsingrepp på avliden donator DBD-DBD
 10. ANNAT MEDICINSKT ÄNDAMÅL
 11. ORGANDONATION BARN
 12. INFÖR AVBRYTANDE AV LIVSUPPEHÅLLANDE BEHANDLING VID DCD
  Förmöte
 13. AVBRYTANDE AV LIVSUPPEHÅLLANDE BEHANDLING VID DCD
 14. FASTSTÄLLANDE AV DÖD MED INDIREKTA KRITERIER
 15. INFÖR DONATIONSOPERATIONEN
 16. DONATIONSOPERATIONEN
  Beskrivningav operationsteknik-Rapid recovery (RR),
  Normoterm Regional Perfusion (NRP)
  Klassifikation av kirurgiska åtgärder (Operationskoder)
 17. EFTER DONATION
 18. VÄVNADSDONATION
 19. STYRDOKUMENT
  Författningar gällande donation och transplantation
  Länkar gällande donation och transplantation
  IVO-anmälan av allvarliga avvikande händelser och biverkningar – organ
 20. FLÖDESSCHEMAN DONATIONSPROCESSEN DCD
  Flödesschema: IVA
  Flödesschema: Operation
  Lokala rutiner och checklistor

KONTAKT MED KOORDINATOR OCH DOSS I SAMBAND MED BRYTPUNKTSBESLUT

LÄS MER OM NÄR OCH VARFÖR
HÄR