NRP – Möjliggör levertransplantation vid DCD

28 oktober, 2020

Efter att donation efter död till följd av cirkulationsstillestånd framgångsrikt börjat introduceras i Sverige inleddes ett samarbetsprojekt mellan transplantationsenheten vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, ECMO-centrum på Nya Karolinska och Regionalt Donationscentrum (RDc). Med den teknik som hittills har använts i samband med DCD har endast lungor och njurar kunnat tillvaratas. Syftet med just nämnda projekt är att göra det möjligt att även tillvarata levrar. Projektet har införts som sjukvård inom nationell högspecialiserad vård (det som tidigare kallades Rikssjukvård) via ett samarbete mellan Sahlgrenska och Karolinska Universitetssjukhusen.

När en möjlig DCD-donator finns, utvärderas även möjligheten att tillvarata levern för transplantation efter en tilläggsbehandling kallad NRP, normotherm regional perfusion. NRP innebär att man efter döden perfunderar organen med varmt oxygenerat blod i ca 2 timmar, följt av operationen då organen tillvaratas. Fördelen med NRP är att ischemiskadan som uppstår av syrebristen i levern reverseras, och förbättrar organkvalitén som i sin tur leder till förbättrat resultat för mottagaren av levern.

NRP används i samband med DCD i bland annat Spanien och Storbritannien. Studier från dessa länder har visat att NRP ger mindre komplikationer och bättre organ- och patientöverlevnad vid levertransplantation. NRP möjliggör också att fler organ kan tas tillvara för transplantation, från de individer som önskar donera organ efter sin död.

I Stockholmsregionen har nu den första fullföljda NRP-processen genomförts. Donationen möjliggjorde två njur- och en levertransplantation. Alla tre mottagare mår bra och funktionen på samtliga donerade organ är mycket god.

För att genomföra en DCD-process med NRP krävs avancerad logistik och ett nära samarbete mellan personal från RDc, intensivvården, ECMO, operation och transplantation. Samtliga involverade vittnar om en mycket väl fungerande process och de lyfter fram betydelsen av denna händelse som – tillsammans med införandet av DCD i Sverige – är historisk.